LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Samujind Kilmaran
Country: Costa Rica
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 2 November 2015
Pages: 190
PDF File Size: 1.7 Mb
ePub File Size: 20.40 Mb
ISBN: 424-3-95074-577-4
Downloads: 83040
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tut

Mandat Komisije je pet let.

EUR-Lex – L/TXT – EN – EUR-Lex

Po rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament in Svet skupaj sprejemata uredbe, direktive ali sklepe na podlagi predloga Komisije.

Would you like to keep them? Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov lizbonsk svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom. Svetu pomaga generalni sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet. Za namene odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za skupni evropski azilni sistem, ki zajema:.

  LIVRO CARTA SOBRE A FELICIDADE EPICURO PDF

Za prezidenta Slovenskej republiky. Unija nadomesti Evropsko skupnost in je njena naslednica. Lietuvos Respublikos Prezidento vardu.

EUR-Lex Access to European Union law

Delegacije Unije delujejo pod vodstvom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Vse institucije, razen Evropske centralne banke, pred 1.

Institucije med seboj lojalno sodelujejo. llzbonska

Evropski parlament in Svet lizbonnska rednem zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, potrebne za izvajanje odstavka 1. Skip to main content. Pogodbi se lahko spremenita po rednem postopku za spremembo Pogodb.

Svet guvernerjev soglasno sprejme statute teles iz odstavka 1. Evropska centralna banka je pravna oseba. Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: Na predlog Komisije lahko sprejme tudi prehodne ukrepe iz drugega pododstavka.

;ogodba

Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe glede:. Te naloge lahko zajemajo:.

Lizbonska Pogodba – Law Library – Google Books

Ta naslov vsebuje naslednja poglavja:. Pri delu tega odbora lahko sodelujejo predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije. Doda se nov odstavek:. Protokol o socialni in ekonomski koeheziji: Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, ki opravljata svetovalno funkcijo.

  EMPEROR LIANG JEWELED REPENTANCE PDF

This site uses cookies to improve your browsing experience. Svet svoj sklep nemudoma posreduje Evropskemu parlamentu. Cilji dejavnosti Unije so: Oizbonska koncu se doda naslednji stavek: Help Print this page. Predlog iz drugega pododstavka se posreduje nacionalnim parlamentom.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov. Pri njegovem delu sodeluje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

lizbonskq Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije: Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven. Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.